Balangkas ng kwento

Maikling Kwento: Isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ito ay anyo ng panitikang nagsasalaysay nang tuluy-tuloy ng isang pangyayaring hango sa tunay na buhay.

Balangkas ng kwentong makabanghay

Isa itong masining na anyo ng panitikan. Dito mababatid ang kamalian o kawastuhan ng di inaasahang naganap na pagbubuhol na dapat kalagin. Sa kakalasan unti-unting bababa ang takbo ng istorya isang panlulupaypay dulot ng kaigtingan o karurukang lakas na matapos mapuwersa ay kailangang ipahinga. PPaassiiddhhii oo PPaattaaaass nnaa PPaannggyyaayyaarrii:: PPaaggkkuuhhaa aatt ppaaggttaattaappoonn nniiyyaa nngg mmggaa bbuunnggaa ssaa kkaannyyaanngg bbaakkuurraann.. AArraall:: 9. Tulad ng nobela at dula, isa rin itong paggagad ng realidad. WWaakkaass:: VV.. Kakalasan oo PPaabbaabbaanngg AAkkssyyoonn:: PPaaggssuummppaa nngg mmaattaannddaa nnaa mmaaggiinngg mmaaaassiimm aanngg bbuunnggaa.. WWaakkaass 3. Ito ay anyo ng panitikang nagsasalaysay nang tuluy-tuloy ng isang pangyayaring hango sa tunay na buhay. Ang kasukdulan o ang bahagi ng kwentong nagbibigay ng pinakamasidhi o pinakamataas nakapanabikan o interes sa mambabasa. Maikling Kwento: Isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ito'y may isa o ilang tauhan lamang, sumasaklaw ng maikling panahon, may isang kasukdulan at nag-iiwan ng isang kakintalan o impresyon sa isipan ng mambabasa. KKaakkaallaassaann oo PPaabbaabbaanngg AAkkssyyoonn -- BBaahhaaggiinngg bbaaggoo mmaaggwwaakkaass aanngg kkwweennttoo -- BBiinniibbiiggyyaanngg ssoolluussyyoonn aanngg pprroobblleemmaa ssaa kkwweennttoo 5.

WWaakkaass PPaagghhiinnggii nngg ttaawwaadd nngg ddoonnyyaa ssaa mmaattaannddaa. Sa kakalasan unti-unting bababa ang takbo ng istorya isang panlulupaypay dulot ng kaigtingan o karurukang lakas na matapos mapuwersa ay kailangang ipahinga.

Paggawa ng balangkas worksheet

PPaassiiddhhii oo PPaattaaaass nnaa PPaannggyyaayyaarrii:: PPaaggkkuuhhaa aatt ppaaggttaattaappoonn nniiyyaa nngg mmggaa bbuunnggaa ssaa kkaannyyaanngg bbaakkuurraann.. WWaakkaass:: VV.. WWaakkaass PPaagghhiinnggii nngg ttaawwaadd nngg ddoonnyyaa ssaa mmaattaannddaa.. PPaaggttuubboo nniittoo aatt ppaattuullooyy nnaa ppaaggyyaabboonngg nngg mmggaa ssaannggaa nngg ppuunnoo.. Sa kakalasan unti-unting bababa ang takbo ng istorya isang panlulupaypay dulot ng kaigtingan o karurukang lakas na matapos mapuwersa ay kailangang ipahinga. PPaanngguunnaahhiinngg PPaannggyyaayyaarrii -- PPaanniimmuullaanngg aakkssyyoonn -- MMaattaattaaggppuuaann aanngg ttaauuhhaann,, ttaaggppuuaann ppaannaahhoonn aatt ppoossiibblleenngg ssiimmuullaa nngg ssuulliirraanniinn oo pprroobblleemmaa BB.. Kakalasan oo PPaabbaabbaanngg AAkkssyyoonn:: PPaaggssuummppaa nngg mmaattaannddaa nnaa mmaaggiinngg mmaaaassiimm aanngg bbuunnggaa.. KKaakkaallaassaann oo PPaabbaabbaanngg AAkkssyyoonn -- BBaahhaaggiinngg bbaaggoo mmaaggwwaakkaass aanngg kkwweennttoo -- BBiinniibbiiggyyaanngg ssoolluussyyoonn aanngg pprroobblleemmaa ssaa kkwweennttoo 5. Maikling Kwento: Isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ang kakintalan o impresyon ang kaisipang maiiwan ng mambabasa Sangkap ng Maikling Kwento - Matatagpuan ang tatlong mahahalagang sangkap o elemento. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Tulad ng nobela at dula, isa rin itong paggagad ng realidad. PPaassiiddhhii oo PPaattaaaass nnaa PPaannggyyaayyaarrii -- PPaaggkkaakkaarroooonn nngg ssaagglliitt nnaa kkaassiiggllaahhaann ssaa mmggaa ppaannggyyaayyaarrii ssaa kkwweennttoo -- DDaaaann oo ssuussii ppaattuunnggoo ssaa ppiinnaakkaa-- mmaahhaallaaggaanngg ppaannggyyaayyaarrii 4. Karurukan oo KKaassuukkdduullaann -- PPiinnaakkaammaahhaallaaggaanngg bbaahhaaggii nngg kkwweennttoo -- PPiinnaakkaahhiihhiinnttaayy nngg mmggaa mmaammbbaabbaassaa -- DDiittoo nnaaggaaggaannaapp aanngg ppiinnaakkaammaattiinnddiinngg pprroobblleemmaa..

KKaarruurruukkaann oo KKaassuukkdduullaann:: PPaagghhiinnggii nngg mmggaa bbaattaa nngg bbuunnggaa ssaa ddoonnyyaa aatt ppaaggkkaaggaalliitt nngg mmaattaannddaa ssaa ddoonnyyaa aatt ppaannaannaakkiitt nniiyyaa rriittoo. PPaassiiddhhii oo PPaattaaaass nnaa PPaannggyyaayyaarrii:: PPaaggkkuuhhaa aatt ppaaggttaattaappoonn nniiyyaa nngg mmggaa bbuunnggaa ssaa kkaannyyaanngg bbaakkuurraann.

WWaakkaass 3. PPaanngguunnaahhiinngg PPaannggyyaayyaarrii:: PPaaggkkaaggaalliitt nngg ddoonnyyaa ssaa mmggaa bbaattaa aatt ssaa ppuulluubbii ddaahhiill ssaa nnaaggaammbbaallaa oo nnaaiissttoorrbboo aanngg kkaannyyaanngg ppaaggttuulloogg. Ang kakintalan o impresyon ang kaisipang maiiwan ng mambabasa Sangkap ng Maikling Kwento - Matatagpuan ang tatlong mahahalagang sangkap o elemento.

balangkas ng kwentong hindi sagabal

WWaakkaass -- BBaahhaaggiinngg nnaagg--iiiiwwaann nngg kkaakkiinnttaallaann oo iimmpprreessyyoonn ssaa iissiippaann nngg mmaammbbaabbaassaa -- DDiittoo mmaattaattaaggppuuaann aanngg ppaanngguunnaahhiinngg aarraall oo mmeennssaahhee ssaa kkwweennttoo -- DDiittoo nnaa wwaawwaakkaassaann aanngg mmggaa ppaannggyyaayyaarrii.

Nenhuma nota no slide Balangkas ng maikling kwento 1 1. AArraall:: 9. Isa itong masining na anyo ng panitikan.

Rated 8/10 based on 93 review
Download
Balangkas Ng Maikling Kwento 1